«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ Շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիա և սերտիֆիկացման մարմին

Հայաստան, 0088, Երևան

Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 2/24 շենք

Զանգահարել

+374 96 92 07 92

Էլ. հասցե՝

info@abajyan.am

Սերտիֆիկացում և Լաբորատոր Փորձարկումներ

«Փ․Աբաջյան» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիայի և սերտիֆիկացման մարմնի ոլորտը ներառում է հետևյալ շինարարական նյութերը և արտադրանքները

Ավազ շինարարական աշխատանքների համար

Խիճ և կոպիճ

Խառնուրդներ բետոնե

Շաղախներ

Ցեմենտներ և քիմիական փորձարկումներ

Բետոնե և երկաթբետոնե շինարարական կոնստրուկցիաներ և շինվածքներ

Շինարարական քարեր, երեսապատման սալեր, աղյուս և կերամիկական սալիկներ

Բիտումներ

Գրունտներ

Հիդրոմեկուսիչ շինարարական նյութեր, ճանապարհաշինարարական նյութեր

Հանքային փոշի

Ճանապարհային ասֆալտբետոնե խառնուրդներ

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանք

Պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանք

Պողպատե, թուջե, ալյումինե, ցինկապատ մետաղական արտադրանք

Բնական ծակոտկեն լցիչներ բետոնների համար այդ թվում ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութեր և շինվածքներ

Ավազ շինարարական աշխատանքների համար

 • Նմուշառում
 • Հատիկային կազմ և խոշորության մոդուլ
 • Կավի պարունակությունը կոշտերում
 • Փոշենման և կավային մասնիկների պարունակություն՝ լվացման եղանակ
 • Փոշենման և կավային մասնիկների պարունակություն՝ թաց մաղման եղանակ
 • Ավազի էկվիվալենտ
 • Իրական խտության որոշում՝ պիկնոմետրիկ մեթոդ
 • Իրական խտության որոշումը արագացված մեթոդով
 • Թեթև մասնիկների պարունակություն
 • Լցովի խտություն և դատարկամիջություն
 • Խոնավություն
 • Լցանյութերի պոտեցիալ ալկալիների ռեակցիան

Խիճ և կոպիճ

 • Նմուշառում
 • Խճի և կոպճի հատիկային կազմ
 • Կոպճային խճում մանրացված հատիկների պարունակություն
 • Փոշենման և կավային մասնիկների պարունակություն՝ լվացման մեթոդ
 • կավի պարունակությունը կոշտերում
 • Թերթային սալաքարային ասեղնային ձևի հատիկների պարունակություն՝ տեսողական զննման մեթոդ
 • Ջարդելիություն
 • Քերամաշելիություն
 • Թեթև մասնիկների պարունակություն
 • Սառնակայունություն սառեցման մեթոդ
 • Սառնակայունության որոշումը արագացված մեթոդով
 • Իրական խտություն
 • Իրական խտության որոշում պիկնոմետրիկ մեթոդով
 • Իրական խտության որոշումը արագացված մեթոդով
 • Միջին խտություն և ծակոտկենություն
 • Լցովի խտություն և դատարկամիջություն
 • Լեռնային ապարի և խճի ջրակլանում
 • Խոնավության որոշում
 • Լեռնային ապարի սեղմման ամրության սահման
 • Լեռնային ապարի սեղղման ամրության սահմանի անկում ջրով հագեցնելուց հետո
 • Լցանյութերի պոտեցիալ ալկալիների ռեակցիան

Խառնուրդներ բետոնե

 • Բետոնի նմուշառում
 • Բետոնի դյուրադրելիություն
 • Միջին խտության որոշում
 • Ընդգծված օդի ծավալի և ծակոտկենության որոշում
 • Բետոնի խառնուրդի ջերմաստիճանի որոշում
 • Բետոնի կազմի որոշում
 • Խտության որոշում
 • Ջրաանանցանելություն
 • Սառնակայունություն
 • Ցեմենտ լցանյութ կոմբինացիայում պոտեցիալ ալկալիի ռեակցիան
 • Քերամաշելիություն
 • Բետոնի ամրության որոշում չքայքայող մեթոդներով (առաձգական հետդարձի եղանակ ուլտրաձայնային եղանակ)
 • Պատրաստի բետոնի ամրության որոշում հորատման եղանակով
 • Խոնավության որոշում
 • Ջրակլանման որոշում

Շաղախներ

 • Նմուշառում
 • Շաղախի խառնուրդի շարժունակություն
 • Միջին խտություն
 • Ամրություն
 • Խոնավություն
 • Խոնավություն (չոր շաղախների) համար
 • Ջրակլանում
 • Սառնակայունություն

Ցեմենտներ և քիմիական փորձարկումներ

 • Նմուշառում
 • Աղացվածքի մանրություն
 • Ցեմենտախմորի նորմալ թանձրություն
 • Ցեմենտախմորի կապակցման ժամկետ
 • Ծավալի հավասարաչափ փոփոխություն
 • Նմուշների սեղմման ամրություն ամրության սահմանը ծռման և սեղմման դեպքում
 • Ջրաանջատում
 • Ցեմենտի շաղախի օդի պարունակության որոշում
 • Զանգվածի կորուստը շիկացման ժամանակ
 • Չլուծվող մնացորդ
 • Ծծմբի օքսիդի զանգվածային մասի որոշում SO3
 • Քլոր իոնի զանգվածային մասի որոշում CL-
 • Բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ ակտիվութուն
 • Սիլիցիումի օքսիդի որոշում
 • Կալցիումի և մագնեզիումի օքսիդի որոշում
 • Երկաթի եռօքսիդի և երկօքսիդի որոշում
 • Կատիոնային մեթոդով ցեմենտում ծծմբի օքսիդի զանգվածային մասի որոշում SO3
 • Ցեմենտում քլոր իոնի զանգվածային մասի որոշում CL-
 • Ալյումինիումի օքսիդի որոշում
 • Ազատ կալցիումի օքսիդի որոշում

Բետոնե և երկաթբետոնե շինարարական կոնստրուկցիաներ և շինվածքներ

 • Արտաքին տեսք
 • Երկրաչափական չափեր
 • Ճաքերի բացվածքների լայնություն
 • Բետոնի ամրություն
 • Եռակցված միացությունների ամրությունը և արատները
 • Սառնակայունություն
 • Ջրաանանցանելիություն
 • Խտություն
 • Եռակցված միացութունների խզման ժամանակավոր դիմադրություն
 • Հոսունության սահման
 • Հարաբերական երկարացում, նեղացում
 • Քերամաշելություն
 • Բետոնի պաշտպանիչ շերտը ամրանից
 • Բետոնի ամրության որոշում չքայքայվող վերահսկողության մեխանիկական մեթոդներով
 • Բետոնի ամրության որոշում ե/բ կոնստրուկցիայում հորատման եղանակով

Շինարարական քարեր, երեսապատման սալեր, աղյուս և կերամիկական սալիկներ

 • Նմուշառում
 • Պատաքարերի սեղմման և ծռման դեպքում ամրության որոշում
 • Միջին խտության որոշում
 • Իրական խտության որոշում արագացված մեթոդով
 • Ծակոտկենություն
 • Ջրակլանում
 • Ամրության գործակցի նվազման որոշում ջրով հագեցման դեպքում
 • Քերամաշելիություն
 • Սառնակայունություն

Բիտումներ

 • Ասեղի ներթափանցման խորություն
 • Փափկեցման ջերմաստիճանը “Գունդ և օղակի” միջոցով
 • Բռնկման ջերմաստիճան

Գրունտներ

 • Նմուշառում
 • Հատիկաչափական կազմ ավազային և ամրացված գրունտների համար
 • Հատիկաչափական կազմ կավային գրունտի
 • Գրունտի բաժանում
 • Գրունտի խոնավություն
 • Հոսունության վերին սահման
 • Գլդոնման սահման (-հոսունության ներքին սահման)
 • Գրունտի խտություն
 • Կմախքի խտության որոշում հաշվարկային մեթոդով
 • Գրունտի մասնիկների խտության որոշում պիկնոմետրիկ մեթոդով
 • Խտության որոշում ջրում կշռելով
 • Գրունտի խտացվածության աստիճանի որոշում ծավալի փոխարինման եղանակով
 • Գրունտի առավելագույն խտության և օպտիմալ խոնավության որոշում
 • Ֆիլտրացիա Դաշտային պայմաններում
 • Ֆիլտրացիա լաբորատոր պայմաններում
 • Կոնսոլիդացիա
 • Տեղաշարժ
 • Միառանցքային սեղմում
 • Գրունտի մանր մասնիկների հատիկաչափական կազմի համար, մասնիկների նստեցման միջոցով (արէոմետր)
 • Գրունտների դասակարգում
 • Ջրահագեցվածության գործակիցի որոշում
 • Փափկելիության գործակցի որոշում
 • Գրունտի մաքսիմալ ինդեքսային խտության և ծավալային կշռի որոշում
 • Գրունտի մինիմում ինդեքսային խտության և ծավալային կշռի որոշում և հարաբերական խտության հաշվարկ 

Հիդրոմեկուսիչ շինարարական նյութեր, ճանապարհաշինարարական նյութեր

 • Նմուշառում
 • Գծային չափեր, արտաքին տեսք
 • Պայմանական ամրություն
 • Հարաբերական երկարացում
 • Երկարացումը խզման դեպքում
 • Ճկունություն
 • Ջերմակայունություն
 • Ջրակլանում
 • Հիմքին կցված ամրություն
 • Զանգվածի կորուստը տաքացումից հետո
 • Ամբողջական կլանունակություն
 • Գծային չափերի փոփոխությունը տաքացունից հետո
 • Շերտերի միջև կապակցման ամրություն
 • Ջրակայունություն
 • 2 նյութի զանգվածի որոշում

Հանքային փոշի

 • Նմուշառում
 • Հատիկային կազմ
 • Իրական խտության որոշում
 • խոնավության որոշում
 • Բիտումի տարողության որոշում

Ճանապարհային ասֆալտբետոնե խառնուրդներ

 • Նմուշառում
 • Խտացված նյութի միջին խտություն
 • Հանքային մասի միջին խտություն
 • Հանքային մասի իրական խտություն
 • Խառնուրդի իրական խտություն
 • Խառնուրդի իրական խտություն Պիկնոմետրիկ մեթոդով
 • Հանքային մասի ծակոտկենություն
 • Նմուշի պատրաստում (կոմպակտոր)
 • Ասֆալտբետոնի տեղաշարժի կայունություն (Մարշալ)
 • Մնացորդային ծակոտկենություն
 • Ջրահագեցում
 • Ամրության սահմանը սեղմման դեպքում 500C, 200C, 00C
 • Ջրակայունությունը
 • Ջրակայունությունը երկարատև ջրահագեցման դեպքում
 • Սառնակայունություն
 • Ասֆալտբետոնե խառնուրդի կազմի որոշում այրման եղանակով
 • Բիտումի շաղկապումը հանքային մասի մակերևույթի հետ
 • Խառնուրդի խտացման գործակցի որոշում
 • Ասֆալտբետոնե խարնուրդների համասեռություն

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանք

 • Նմուշառում
 • Ամրանային պողպատի դասը
 • Հոսունության պայմանական սահմանի որոշում
 • Հարաբերական երկարացում
 • Ամրալարի ձգում
 • Արտաքին տեսք
 • Երկրաչափական չափեր
 • Ձգման ամության սահման
 • Եռակցման տեսակները
 • Ամրանների եռակցված կարանների ներքին և արտաքին արատների արատանշում ուլտրաձայնային ախտորոշիչով և արտաքին տեսողական զննումով
 • Ամրանային ցանցեր ՝ Տեսակները
 • Չափերը, Պատրաստման ձևերը
 • Ամրությունը

Պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանք

 • Նմուշառում
 • Մակնշում
 • Քաշը 1մ2
 • Մակերևույթի արտաքին տեսք
 • Չափեր
 • Հոսունության սահմանը
 • Հարաբերական երկարացումը խզման դեպքում
 • Ամրության սահմանը խզման ժամանակ
 • Խողովակի երկարության փոփոխումը տաքացումից հետո
 • Երկրաչափական չափեր
 • Ջերմակայունություն
 • Խողովակի եռակցման կարանների ստուգում ուլտրաձայնային եղանակով

Պողպատե, թուջե, ալյումինե, ցինկապատ մետաղական արտադրանք

 • Նմուշառում
 • Ծռման անկյուն, աստիճան
 • Խզման ժամանակավոր դիմադրությունը
 • Հոսունության պայմանական (ֆիզիկական) սահմանը
 • Հարաբերական երկարացումը
 • Արտաքին տեսք
 • Տրամագիծը
 • Գերծռում
 • Պատի հաստությունը
 • Տափակեցում (сплющивание)
 • Եռակցման կարի որակի ստուգում
 • Եռակցման միացությունների խզման ժամանակավոր դիմադրությունը
 • Եռակցված միացությունների հոսունության սահմանը
 • Եռակցված միացությունների հարաբերական երկարացումը
 • Եռակցված միացությունների նեղացումը (сужение)
 • Եռակցված կարանների արատանշում գամմա ճառագայթի միջոցով
 • Եռակցված միացությունների ամրությունը և արատները
 • Երկրաչափական չափեր

Բնական ծակոտկեն լցիչներ բետոնների համար այդ թվում ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութեր և շինվածքներ

 • Նմուշառում
 • Մանր և խոշոր լցանյութերի լցովի խտություն
 • Միջին խտության որոշում
 • Իրական խտության որոշում
 • Միջհատիկային դատարկամիջություններ և ծակոտկենություն
 • Խոնավություն
 • Խոշոր լցանյութերի ջրակլանում
 • Հատիկային կազմ
 • Ջարդված հատիկների առկայություն կոպիճում
 • Այլածին լեռնային ապարների առկայություն
 • Գլանակի մեջ ճզմումով խոշոր լցանյութի ամրություն
 • Խոշոր լցանյութի սառնակայունություն
 • Եռացմամբ խոշոր լցանյութի զանգվածի կորուստ
 • Կոպիճի միջին խտության որոշում քվարցային ավազով
 • Լցանյութերի հատիկների միջին խտության որոշումը ցեմենտախմորի մեջ
 • Չփքված հատիկների պարունակությունը ծակոտկեն ավազում
 • Ասեղային մասնիկների պարունակությունը խոշոր լցանյութում
 • Խոշոր լցանյութի մաշելիություն
 • Երկրաչափական չափեր
 • Արտաքին տեսք
 • Երկրաչափական չափերի ճշտություն
 • Խտության որոշում
 • Ջրակլանում
 • Ամրությունը 10 % դեֆորմացիայի դեպքում
 • Սեղմման ամություն
 • Ծռման ամություն